Przepisy Kodeksu Pracy regulują kwestie związaną z pracą w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych oraz w niedzielę i w święta. Zgodnie z przepisami praca w godzinach nadliczbowych obejmuje wykonywanie pracy ponad obowiązujące pracownika normy pracy oraz pracę, która jest wykonywana ponad dobowy wymiar czasu pracy pracownika.

 

Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa wtedy, gdy jest konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ratowania i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także ochrony mienia, środowiska lub do usunięcia awarii. A także jeśli przemawiają za tym szczególne potrzeby pracodawcy. Liczba nadgodzin nie może przekroczyć w roku kalendarzowym stu pięćdziesięciu godzin, chyba, że przepisy stanowią inaczej. Za pracę w godzinach nadliczbowym oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości stu procent wynagrodzenia za nadgodziny w nocy, w niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy dla pracownika, oraz pięćdziesiąt procent wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jakie przypadają w każdym innym dniu.

 

W zamian za pracę w godzinach ponad wymiar pracodawca na wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze – czasu wolnego od pracy. Pracodawca również może udzielić czasu wolnego w zamian za przepracowanie w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, jednak w tym przypadku jest zobowiązany do udzielenia czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednocześnie nie mogąc obniżyć pracownikowi wynagrodzenia. W tym przypadku pracownik nie otrzyma dodatku za pracę ponad wymiarowo. Pracownik może również pracować w godzinach nocnych. Praca nocna obejmuje osiem godzin między godziną 21:00, a 7:00. Jeśli pracownik pracuje przynajmniej trzy godziny w porze nocnej lub, gdy przynajmniej ¼ czasu pracy przypada na tą porę, określa się, że pracuje on w trybie nocnym. Czas pracy w nocy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę, w przypadku gdy związana jest ta praca z wysiłkiem fizycznym oraz umysłowym. Pracownikowi, który pracuje w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, jaka wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę lub może być wypłacany w formie ryczałtu. Ponadto przepisy regulują pracę w niedziele oraz święta. Określając, że jest to praca między godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w dniu następnym, chyba, że u pracodawcy została ustalona inna godzina.

 

Praca w niedziele i święta jest dozwolona w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii, przy pracy zmianowej, niezbędnej remont owej, w transporcie i komunikacji, w straży pożarnej i służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia, w rolnictwie i hodowli gastronomii i zakładach hotelarskich, zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej itp. W przypadku pracy w niedziele i święta pracownikowi przysługuje jeden dzień wolny, w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie przysługuje pracownikowi dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę. Natomiast do pracy realizowanej w święto, które przypada w niedzielę, stosuje się przepisy, które dotyczą pracy w niedzielę.